นโยบายการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Development Policy)

บริษัท โกไฟว์ จำกัด (”บริษัท”) ผู้ให้บริการ www.empeo.com มุ่งมั่นที่จะส่งมอบประสบการณ์การใช้งานที่ยอดเยี่ยมให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และตอบสนองได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการของตลาด โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความไว้วางใจ และความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้ใช้บริการของเรา จึงขอแจ้งนโยบายการพัฒนาซอฟต์แวร์ empeo เพื่อเป็นข้อตกลงในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. มาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาพัฒนา และส่งมอบซอฟต์แวร์ empeo เวอร์ชันใหม่ให้กับผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่องโดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญในการพัฒนาโปรแกรมจากหลากหลายปัจจัยประกอบด้วย คำขอแก้ไขโปรแกรม (Change Request) ทิศทางของซอฟต์แวร์ จำนวนผู้ใช้ที่ได้รับประโยชน์ รวมถึงข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการ

2. การเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์

ทางบริษัทจะดำเนินการอัปเดตต่าง ๆ สำหรับการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ empeo อย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของฟังก์ชันการใช้งาน หน้าจอการใช้งาน และปรับปรุงประสิทธิภาพของซอฟต์แวร์ เพื่อให้ระบบยังคงความทันสมัย ใช้งานได้ง่าย และตอบโจทย์ผู้บริการอยู่เสมอ โดยบริษัทจะแจ้งให้กับผู้ใช้บริการทราบผ่านประกาศหลังการอัปเดตซอฟต์แวร์เสร็จสิ้นแล้ว

3. ข้อเสนอแนะการพัฒนา

ทางบริษัทได้จัดเตรียมช่องทางให้กับผู้ใช้บริการสามารถเสนอแนะไอเดียต่าง ๆ ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ empeo ในอนาคตผ่านช่องทาง https://feedback.empeo.com อย่างไรก็ตามทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวมถึงการแจ้งระยะเวลาที่จะพัฒนาตามข้อเสนอแนะดังกล่าว หากไม่ได้เป็นคำขอแก้ไขโปรแกรมจากทางผู้ใช้งาน

4. คำขอแก้ไขโปรแกรม

ในกรณีที่ผู้ใช้งานต้องการแก้ไขซอฟต์แวร์ empeo ให้มีฟังก์ชันต่าง ๆ เพิ่มเติมจากเวอร์ชันปัจจุบันที่ใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงโปรแกรมโดยมีค่าใช้จ่าย (Change Request) ได้ โดยหลังจากที่ผู้ใช้บริการมีการแจ้งเรื่องเข้ามาเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะประเมินค่าใช้จ่าย สิ่งที่จะแก้ไข ระยะเวลาในการพัฒนา และกำหนดเวลาในการส่งมอบงานให้กับผู้ใช้บริการภายในระยะเวลาที่เหมาะสม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1) ทางบริษัทได้จัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาในการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงซอฟต์แวร์ตามคำขอ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ empeo
4.2) ในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ empeo จากคำขอแก้ไขโปรแกรม ทางบริษัทได้คำนึงถึงฟังก์ชันการใช้งาน ความเข้ากันได้ของโปรแกรม ประสบการณ์การที่ผู้ใช้ได้รับ ประสิทธิภาพ ไปจนถึงการดูแลรักษาเป็นหลักเพื่อให้ระบบยังคงสามารถอัปเดต แก้ไข และเปลี่ยนแปลงได้อย่างต่อเนื่อง
4.3) คำขอแก้ไขโปรแกรมเป็นการแก้ไขซอฟต์แวร์ empeo เวอร์ชันปัจจุบัน ซึ่งผู้ใช้บริการทุกคนจะได้รับการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันทั้งหมด

ทางบริษัท ขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่มอบความไว้วางใจการใช้บริการซอฟต์แวร์ empeo เราพร้อมน้อมรับฟังทุกข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำไปพัฒนาซอฟต์แวร์ให้ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างดีที่สุด และเราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในธุรกิจต่อไป

แก้ไขล่าสุด 7 มีนาคม 2567

>