EXPENSE MANAGEMENT

ทำเรื่องเบิกค่าใช้จ่ายและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ผ่านระบบพร้อมอนุมัติได้เลย

รองรับการเบิกสวัสดิการและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของ
พนักงาน ด้วยขั้นตอนที่ไม่ยุ่งยาก และคนเป็นหัวหน้า
ก็สามารถกดอนุมัติได้ตลอดเวลา

มีประเภทการเบิกค่าใช้จ่ายให้
เลือกมากมาย

รองรับทุกประเภทค่าใช้จ่ายสามารถกดเลือกได้
ตามต้องการหรือหากไม่เจอประเภทของค่าใช้จ่าย
ที่จะเบิก สามารถกรอกรายละเอียดเพิ่มเติมเองได้เลย

เบิกค่าใช้จ่ายและสวัสดิการได้ตามจริง

ไม่ต้องกังวลว่าจะมีการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกินจริง เพราะ
empeo ให้คุณกำหนดวงเงินค่าใช้จ่ายและสวัสดิการต่าง ๆ
ได้ตามต้องการ โดยระบุวงเงินและจำนวนครั้งการเบิกได้
ตามแต่ละสวัสดิการ

เงื่อนไขการรับสิทธิ์สวัสดิการแบ่ง
ได้ตามตำแหน่ง

เงื่อนไขการรับสิทธิ์สวัสดิการแบ่งได้ตามตำแหน่ง
สามารถกำหนดสิทธิ์สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับพนักงานโดย
แบ่งตามประเภทของพนักงานระดับการทำงานหรือแม้แต่
ระบุเป็นรายบุคคล

วงเงินในการอนุมัติก็กำหนดได้ตามระดับตำแหน่งงาน

ในส่วนของผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติการเบิกค่าใช้จ่ายเองก็สามารถกำหนดวงเงินที่สามารถอนุมัติได้เช่นกัน
โดยจะแบ่งออกไปตามตำแหน่งงานของแต่ละคนเช่น CEO, Director, Manager หรือ Supervisor

ไม่ว่าบริษัทคุณจะมีขนาดเท่าใด empeo รองรับทุกการเติบโตเรามั่นใจว่า empeo จะช่วยให้ระบบ HR คุณดีขึ้นอย่างแน่นอน

>