26.05.23

Start Time
13.30 น.

พลิกโฉมวิธีการทำงานของ HR ด้วย

และโปรแกรมบริหารงาน HR สมัยใหม่

คุณอัครภาส
Chief Operating Officer

คุณสรินทร์ภัสร์
ผู้ดำเนินรายการ

คุณจะได้อะไรจากงานสัมมนานี้?

  • การใช้ AI เพื่อช่วยในการวางแผนการจัดการทรัพยากรมนุษย์
  • ใช้ AI ในการเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล
  • ลด Process และเวลาในการจัดการทรัพยากรมนุษย์
mascot empeo

ถ้าตอนนี้องค์กรของคุณ

กำลังเจอกับคำถามเหล่านี้

  • ทำงานซ้ำซ้อน ข้อมูลผิดพลาด ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับพนักงานยากทำอย่างไร?
  • จะนำเทคโนโลยีหรือ AI เข้ามายกระดับประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานอย่างไร?
  • ขับเคลื่อนองค์กรด้วยการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานที่มีอยู่ได้อย่างไร?
  • เครื่องมือมีบทบาทเข้ามาช่วยในการวัดผลและประเมินประสิทธิภาพของพนักงานได้อย่างไร?

งานนี้เหมาะกับใคร?

เจ้าของกิจการ SME

CEO, MD, ผู้บริหาร

ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ

ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

รับชมออนไลน์ในรูปแบบ

รับชมออนไลน์ในรูปแบบ

พร้อมกัน

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

เวลา 13.30 - 14.30 น.

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566
เวลา 13.30 - 14.30 น.

13.30-13.45

กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน อธิบายกำหนดการต่างๆ ในสัมมนา

13.45-14.00

วิธีการทำงานของ HR และปัญหาที่กำลังเจอ

14.00-14.20

การปรับตัวและการนำ AI และเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานเพื่อยกระดับการจัดการงาน HR ให้ง่ายขึ้น

14.20-14.30

Q&A

วิทยากรสุด Exclusive

คุณสรินทร์ภัสร์ ภูธนวิทยาคม

ผู้ดำเนินรายการ

(Sales Representative)

ผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาและวางแผนมากกว่า 5 ปี ดูแลให้คำปรึกษาองค์กรในระดับ enterprise ด้าน digital transformation โดยใช้ software HRM และ CRM

คุณอัครภาส เกียรติเสริมขจร

แขกรับเชิญ

(Chief Operating Officer)

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Software Solution มากกว่า 10 ปี ทั้ง HRM และCRM และให้คำแนะนำด้าน digital transformation ในองค์กร

ลงทะเบียน

อบรมฟรี!!

บริหารงานแบบลดขั้นตอน
ขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยียุคใหม่

>