สิทธิพิเศษ

สำหรับลูกค้า SCB PAYROLL

อัปเกรดการจัดการงาน HR ให้บริษัทคุณ 

 • สะดวก
 • ใช้งานง่าย
 • ครบวงจร

SCB Package

ครบจบด้าน HR พร้อมจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านบัญชี SCB PAYROLL

 • เก็บประวัติพนักงาน
 • โครงสร้างองค์กร
  และระบบอนุมัติ
 • ลงเวลาเข้า-ออกงาน
 • ลางานออนไลน์
 • จัดการกะการทำงาน
 • ระบบเบิกโอที
 • ESS & MSS
 • ขอเอกสาร
 • รายงานด้าน HR
  และ Payroll
 • ทำงานบน Cloud
 • ออกสลิปเงินเดือน
 • จัดการอัตราเงินเดือน
  และกำลังคน
 • SCB PAYROLL
 • ใช้งานผ่าน
  Android & iOS

จำนวนพนักงาน

ต่อบริษัท

ค่าบริการราคาพิเศษ
หัว/เดือน (บาท)

ไม่เกิน 25 คน

ฟรี

26 - 100 คน

60

101 - 300 คน

50

> 300 คน

45

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษนี้ สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์ ("SCB Payroll") กับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) กรณีเป็นลูกค้าใหม่ และลูกค้าปัจจุบันเท่านั้น ทั้งนี้ โปรแกรมจัดการงาน HR (แพลตฟอร์ม empeo) ให้บริการโดยบริษัท โกไฟว์ จำกัด (“ผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR”)
 • ลูกค้าที่มีพนักงานไม่เกิน 25 คน มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษในการใช้งานโปรแกรมจัดการงาน HR (แพลตฟอร์ม empeo) ฟรี โดยไม่มีค่าบริการ
 • ลูกค้าที่มีพนักงานตั้งแต่ 26 คนขึ้นไป (คำนวณค่าบริการตั้งแต่พนักงานคนแรก เช่น ลูกค้ามีพนักงาน 26 คน ค่าบริการ = 26 คน x 60 บาท = 1,560 บาท / เดือน) มีสิทธิได้รับสิทธิพิเศษในการใช้งานโปรแกรมจัดการงาน HR (แพลตฟอร์ม empeo) โดยเสียค่าบริการในอัตราพิเศษ ดังนี้
 • > จำนวนพนักงาน 26-100 คน : ค่าบริการอัตราพิเศษ 60 บาท / คน / เดือน (จากอัตราปกติ 71 บาท / คน / เดือน)
 • > จำนวนพนักงาน 101 - 300 คน : ค่าบริการอัตราพิเศษ 50 บาท / คน / เดือน (จากอัตราปกติ 61 บาท / คน / เดือน)
 • > จำนวนพนักงานมากกว่า 300 คน : ค่าบริการอัตราพิเศษ 45 บาท / คน / เดือน (จากอัตราปกติ 52 บาท / คน / เดือน)
 • ลูกค้าที่ใช้บริการ SCB Payroll สามารถรับสิทธิพิเศษนี้ได้ตลอดระยะเวลาการใช้บริการ SCB Payroll กับธนาคาร ทั้งนี้ หากธนาคารตรวจสอบพบว่าลูกค้าไม่ได้ใช้บริการ SCB Payroll แล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการมอบสิทธิพิเศษนี้ โดยผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR จะแจ้งอัตราค่าบริการในราคาปกติที่ต้องชำระให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ก่อนมีการเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าว ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์จะใช้งานต่อหรือยกเลิกการใช้งานโปรแกรมจัดการงาน HR (แพลตฟอร์ม empeo) ได้ที่ผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR โดยตรง
 • กรณีที่ลูกค้าได้รับสิทธิพิเศษในการใช้งานโปรแกรมจัดการงาน HR (แพลตฟอร์ม empeo) โดยชำระค่าบริการในอัตราพิเศษตามข้อ 3) ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าบริการเป็นแบบรายเดือน หรือรายปี รวมถึงเลือกวิธีการในการชำระค่าบริการได้ โดยติดต่อกับผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR โดยตรง
 • หากลูกค้าประสงค์จะยกเลิกการใช้งานโปรแกรมจัดการงาน HR (แพลตฟอร์ม empeo) ตามสิทธิพิเศษนี้ ลูกค้าสามารถแจ้งยกเลิกการใช้งานโปรแกรมดังกล่าวได้โดยติดต่อกับผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR โดยตรง โดยจะต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนมีการเรียกเก็บค่าบริการในรอบบิลถัดไป ทั้งนี้ การยกเลิกการใช้งานโปรแกรมจัดการงาน HR (แพลตฟอร์ม empeo) ไม่มีผลกระทบต่อการใช้บริการ SCB Payroll แต่อย่างใด
 • หลังจากที่ลูกค้ากดยืนยันลงทะเบียนรับสิทธิแล้ว ผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR จะติดต่อลูกค้าผ่านช่องทางการติดต่อที่ลูกค้าได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อแจ้งรายละเอียดการใช้งานภายใน 3 วันทำการ
 • ผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR จะมีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า และ/หรือ ของบุคคลอื่นที่ลูกค้าได้ให้ข้อมูลไว้ เพื่อประโยชน์ในการมอบสิทธิพิเศษในการใช้งานโปรแกรมจัดการงาน HR (แพลตฟอร์ม empeo) ให้แก่ลูกค้า ตามเงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษนี้ รวมถึงจะมีการส่ง โอน และ/หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวให้แก่ธนาคาร เพื่อตรวจสอบข้อมูล โปรดอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR ที่ www.myempeo.com/privacy-policy และประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารที่เว็บไซต์ของธนาคาร www.scb.co.th และ/หรือช่องทางที่ผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR และ/หรือธนาคาร กำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าได้มีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ลูกค้ามีหน้าที่แจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย
 • ลูกค้ารับทราบว่า ธนาคารไม่ได้เป็นผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR (แพลตฟอร์ม empeo) กรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมจัดการงาน HR (แพลตฟอร์ม empeo) ลูกค้าจะต้องเจรจาและระงับข้อพิพาทกับผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR ด้วยตนเอง โดยธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง และไม่มีความรับผิดใด ๆ ในความเสียหาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นอันเกิดขึ้นจากการใช้งานโปรแกรมดังกล่าว และ/หรือการให้บริการของผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR ทั้งสิ้น
 • ธนาคาร และผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR มีสิทธิเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ยกเลิก กติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่างๆ และ/หรือ เงื่อนไขการรับสิทธิพิเศษนี้ได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือผู้ให้บริการโปรแกรมจัดการงาน HR เป็นที่สุด
 • กรณีที่ลูกค้ามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมจัดการงาน HR (แพลตฟอร์ม empeo) กรุณาติดต่อ บริษัท โกไฟว์ จำกัด โทร. 02-784-5855 เวลา 9.00 น. - 21.00 น. วันจันทร์ถึงวันเสาร์ หรือผ่านช่องทาง live chat บนเว็บไซต์ www.myempeo.com และ www.myempeo.com/scb-support
 • กรณีที่ลูกค้ามีปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบริการ SCB Payroll หรือสิทธิพิเศษ สามารถติดต่อธนาคาร ได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-722-2222

รายละเอียด empeo

SCB Package

โปรแกรม HR พร้อมระบบ PAYROLL แบบอัตโนมัติ ให้คุณจัดการงาน HR ในองค์กร
ได้ง่าย ๆ ลดเวลาในการทำงานซ้ำซ้อน เพียงเท่านี้คุณก็มีเวลาไปโฟกัสเรื่องอื่น ๆ

scb package

Time Attendance

บันทึกเวลาเข้าออกงาน

ได้หลากหลายช่องทาง 

พร้อมดูสถานะ

Leave Request

ลางานออนไลน์

แยกตามประเภท

อนุมัติผ่านแอปพลิเคชัน

Shift Management

จัดการกะได้อย่างยืดหยุ่น

ตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย


OT Management

เบิกโอที กำหนดเงื่อนไข
การจ่ายพร้อมนำไป
คำนวณเงินเดือน

ESS & MSS

ตรวจสอบสถานะ
พร้อมทำเรื่องบน
ระบบได้ด้วยตนเอง

Cloud HRM

พร้อมใช้งานผ่าน mobile

บน Android/iOS


Advanced PAYROLL

ทำ PAYROLL ครบวงจร ข้อมูลเชื่อมต่อถึงกัน
เปลี่ยนการทำ PAYROLL ที่ยุ่งยากให้ง่ายกว่าที่เป็น

คำนวณเงินเดือนอัตโนมัติจากรายได้ รายหักและฐานภาษี

ข้อมูลในการคำนวณเชื่อมต่อถึงกันตั้งแต่เวลาเข้าออกงาน การลางาน เบี้ยขยัน โอทีและอื่น ๆ

ไฟล์ format เงินเดือน ดาวน์โหลดเพื่อจ่าย PAYROLL ผ่านระบบ SCB ได้อย่างรวดเร็ว

รองรับการหักสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก.ย.ศ.

ตั้งค่างวดจ่ายเงินเดือนรายสัปดาห์ หรือรายเดือนได้ตามต้องการ

จัดการอัตราสมทบประกันสังคม พร้อมไฟล์ไว้อัปโหลดลงระบบ

พร้อมออก e-pay slip เลือกรับได้ทาง email หรือ แอปมือถือ

ลงทะเบียน

เพื่อขอรับสิทธิพิเศษได้แล้ววันนี้

>